Neutralis Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres

Onze gegevens luiden:
Neutralis V.O.F.
Marssteden 70
Telefoonnummer : 053 – 7501690
E-mailadres : info@neutralis.nl
Website : www.neutralis.nl
KvK nummer : NL809459310B01

Belangrijk

Deze dienstenwijzer is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons bedrijf of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst schriftelijk met u vast.

Registratie AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons bedrijf is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12007650. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren, voor beleggingsinstellingen conform het Nationaal Regime MiFID, en te bemiddelen in:

  • Hypothecair krediet
  • Levensverzekeringen
  • Betaalrekeningen
  • Elektronisch geld
  • Spaarrekeningen

Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg het Kifid; bezoekadres Bordewijklaan 38, Den Haag; postadres: Postbus 93257 2509 AG Den Haag; telefoonnummer 070-3338999. Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.004569. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Neutralis V.O.F. conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 1.500,00 (zegge vijftienhonderd euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Neutralis V.O.F. de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

Onze relatie met aanbieders

Ons bedrijf doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten.
1. Wij behoren geheel tot de groep van ongebonden en onpartijdige bemiddelaars. Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten.
2. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Hierbij is ons uitgangspunt de meest passende oplossing voor u. Aan de hand van een totaaloverzicht van ruim 50 aanbieders bieden wij het meest adequate product of oplossing aan. De kosten van onze werkzaamheden worden door u gefinancierd.

Informatie over onze beloning

Wij spreken wij met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een vast tarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg.

Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de investering die hiermee gemoeid is en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.