EXTRA NIEUWSBRIEF BOETERENTE

De afgelopen dagen is er veel te doen omtrent de boeterenteberekening van banken bij het oversluiten of aflossen van een hypotheek. Zo zien wij dat er zich meerdere partijen in deze discussie hebben gemengd met ieder hun eigen belangen. Met deze nieuwsbrief willen we een objectief beeld geven om weloverwogen te kunnen bepalen of en welke vervolgstappen kunnen worden gezet.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde gisteren de uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Dit zal je ook vast niet ontgaan zijn. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding – voorheen boeterente genoemd – tot stand kan komen. Genoemde AFM-norm geldt voor hypotheken die vanaf 14 juli 2016 zijn overgesloten of waarop meer is afgelost dan is toegestaan door de hypotheekverstrekker. Dit is namelijk de datum waarop de Europese hypothekenrichtlijn Mortgage Credit Directive (MCD) is geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht(Wft), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en het Burgerlijk Wetboek(BW). In artikel 81c, tweede lid, BGfo is namelijk opgenomen dat de aanbieder van hypothecair krediet geen vergoeding mag rekenen voor vervroegde aflossingen van hypothecair krediet die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder heeft bij vervroegde aflossing

AFM-leidraad
De door de AFM afgegeven leidraad(zie bijlage) voor het berekenen van het financieel nadeel door de aanbieder, is bedoeld als richtlijn. De vertaling van de norm naar de dagelijkse praktijk moet de aanbieder zelf maken. Het is immers mogelijk dat er nog andere aspecten van toepassing zijn die relevant zijn voor de berekening van het financiële nadeel die worden geadresseerd in de leidraad. In dat geval moet de aanbieder ervoor zorgen dat hier rekening mee wordt gehouden, zodat de te betalen vergoeding voor vervroegde aflossing transparant, eerlijk en maximale weergave van het werkelijk geleden nadeel is. Het is aanbieders toegestaan om de vergoeding voor vervroegde aflossing op een andere wijze te berekenen, zolang de aanbieder borgt en kan aantonen dat wordt voldaan aan de norm.

Herberekeningen
Uit onderzoek van de AFM naar de huidige rekenmethoden is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders. Huizenbezitters kunnen op basis van die richtlijn de te veel betaalde boeterente terugvragen. ING zegt de leidraad van de AFM te zullen volgen en de wijze voor het berekenen van boeterente op onderdelen aan te passen. Voor enkele duizenden klanten zal een herberekening volgen. Bij de Volksbank (SNS) gaat het om 5 à 10% van het totaal aantal oversluitingen. ABN Amro heeft sinds juli vorig jaar zo’n 15.000 hypothekenaanpassingen verwerkt op een totale portefeuille van circa 900.000. Een kleine minderheid daarvan heeft te veel betaald. Wij betreuren het ten zeerste dat banken hun collectieve belofte om de klant centraal te stellen zoals dat is neergelegd in de Code Banken heeft geschonden.

Waar gaat het nu precies over?
Om wellicht nog wat meer gevoel bij de materie te krijgen is via de website van de AFM nog meer informatie te vinden ten aanzien van een stappenplan en een checklist tot het berekenen van de vergoeding bij vervroegde aflossing. Zie hiervoor de volgende links:
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/hypotheek/vervroegd-aflossen/stappenplan
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/hypotheek/vervroegd-aflossen/checklist

Mogelijke scenario’s
Kort gezegd doen zich twee mogelijke situaties voor:
– Je hebt een boete betaald na 14 juli 2016
– Je hebt een boete betaald voor 14 juli 2016

1. Je hebt een boete betaald na 14 juli 2016

In dat geval val je onder de door de AFM op 20 maart afgegeven richtlijn. Banken komen zelf in actie en zullen klanten rechtstreeks gaan benaderen om te kijken of de onderliggende boeteberekeningen wel overeenkomstig de afgegeven richtlijn zijn berekend. Vooralsnog hoef je hier zelf dus geen actie op te ondernemen.

2. Je hebt een boete betaal voor 14 juli 2016
Je valt helaas niet onder de op 20 maart door de AFM afgegeven richtlijn en bent uitgesloten van voor een herberekening op basis deze richtlijn. In dat geval kun je overwegen om je aan te melden bij www.oversluitclaim.nl Zij starten een collectieve juridische procedure om een schadevergoeding af te dwingen voor boeteberekeningen voor 14 juli 2016. Op grond van de wettelijke regels van het consumentenrecht was het namelijk ook al verboden om een oversluitboete in rekening te brengen die hoger is dan de schade die de bank lijdt. Op www.oversluitclaim.nl is hierover nadere informatie te vinden. Ondertussen heeft Vereniging Eigen Huis alle geldverstrekkers overigens ook al een brief gestuurd met een moreel appel om de AFM-leidraad voor de berekening van de boeterente met terugwerkende kracht over een periode van minimaal vijf jaar toe te passen.

Vanzelfsprekend blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen en hopen we je voor dit moment zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,

Team Neutralis

Terug naar overzicht