NEUTRALIS VERKIEST KLANTBELANG BOVEN EIS AFM

Mail aan AFM:

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs hebben wij onze vergunning voor het bemiddeling en adviseren in inkomens-verzekeringen per 1 januari 2017 opgezegd waarvan u ons de bevestiging heeft doen toekomen op 29 november jongstleden. In uw bevestiging geeft u aan wat de gevolgen van de intrekking zijn wat binnen onze adviespraktijk leidt tot een conflict tussen het klantbelang en de naleving van uw eisen.

Aanleiding tot opzegging WFT-vergunning inkomen
Neutralis is voor een duidelijkere splitsing van de verantwoordelijkheden van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en consumenten. In onze ogen ontbreekt het op dit moment hieraan wat tot gevolg heeft dat
– partijen zich achter elkaar verschuilen en elkaar de verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven
– partijen, ondanks het provisieverbod, nog steeds invloed op elkaar uitoefenen ten aanzien van productie en productaanbod
– er onnodige en dubbele kosten worden gemaakt waardoor financieel advies voor een steeds grotere groep onbereikbaar wordt en blijft
– bij de consument onduidelijkheid blijft bestaan ten aanzien diens eigen verantwoordelijkheden en verwachtingen.
Helaas zien wij dat met de naleving van huidige wet- en regelgeving deze zaken in stand worden gehouden en dat partijen zich achter de WFT ‘verschuilen’ om niet in beweging te hoeven komen.

Om die reden hebben wij de eerste stap gezet om onze rol naar onze relaties toe duidelijker te positioneren, los van aanbieders en de WFT en hebben we onze vergunning en agentschappen ten aanzien van inkomensverzekeringen per 01-01-2017 opgezegd.

Wij blijven onze relaties aan de hand van financiële planning inzicht geven in de gevolgen voor het netto besteedbare inkomen bij arbeidsongeschiktheid en in de mogelijkheden om het NBI op het gewenste niveau te waarborgen.

Vervolgens bepaalt onze relatie of, aan de hand van de verkregen inzichten, een product gewenst is. Is dit het geval dan is het aan onze relatie of deze zelf producten op voorwaarden en tarieven gaat vergelijken of dat hierbij ondersteuning gewenst is.
Is ondersteuning gewenst dan kunnen wij van dienst zijn bij het voorzien van inzicht en kennis ten aanzien van productenvoorwaarden en tarieven. Hierbij zullen wij ons onthouden van een specifiek productadvies en productaanbeveling.

Op basis van het verkregen inzicht is het aan de relatie om het gewenste product te kiezen en af te sluiten. Wij hebben de ervaring dat wanneer wij mensen van voldoende inzicht en kennis voorzien zij goed in staat zijn om zelf weloverwogen hun keuzes te maken en om een passend product af te sluiten.

Op deze wijze heeft de consument de vrijheid om op ieder moment zelf te bepalen in welke mate hij/zij verantwoordelijkheid wil en kan nemen. Doordat mensen bewuster kiezen sluiten de gekozen producten beter aan bij de behoefte en de verwachtingen. Ook draagt de werkwijze ertoe bij dat mensen bewuster zijn van de risico’s en hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het gezond houden van de financiën. Tenslotte blijft op deze wijze financieel advies voor een grotere groep mensen betaalbaar omdat er geen dubbele of onnodige kosten gemaakt hoeven te worden.

Conflict tussen klantbelang en eisen AFM
In uw brief d.d. 29 november jongstleden heeft u de beëindiging van onze vergunning bevestigd. Hierin geeft u aan dat het onze plicht is de portefeuille over te dragen aan een andere financiële dienstverlener. Dit betekent dat wij onze relaties moeten verplichten om gebruik te blijven maken van een financieel dienstverlener. Hiermee zouden wij onze relaties de vrijheid moeten ontnemen om de eigen verantwoordelijkheid te mogen dragen. Dit dwingt ons in een situatie waarin we moeten kiezen tussen integer handelen richting onze relaties enerzijds en het opvolgen van de eisen van onze toezichthouder anderzijds.

Om te bepalen wat onze relaties belangrijk vinden hebben wij ze aangeschreven met de navolgende opties:
1. overstap naar een door ons geselecteerde collega (tegen betaling aan de collega)
2. overstap naar een zelf te bepalen collega (afspraken over betaling moet relatie zelf maken)
3. af te zien van productadvisering door een financieel dienstverlener en de verantwoordelijkheid ten aanzien van de passendheid van de dekking zelf te dragen

Nu hebben onze relaties massaal gekozen voor optie 3 wat maakt dat wij thans in een patstelling zijn beland en niet kunnen voldoen aan de door u gestelde eisen.

Oplossing
Volgens ons is er voor onze relaties die gekozen hebben voor optie 3 een eenvoudige oplossing:
– de relatie bevestigt zijn keuze aan de aanbieder
– de aanbieder plaatst de polis op een agentschap zonder advies en bevestigt dit aan de relatie
– de aanbieder beperkt zich tot diens verantwoordelijkheid ten aanzien van het product
– de relatie bepaalt zelf in welke mate en wanneer advies gewenst is
– de aanbieder stelt de relatie in staat om zelf wijzigingen door te geven waarbij de aanbieder niet verantwoordelijk is voor de passendheid van de wijzigingen

Aangezien wij van mening zijn dat dit vraagstuk voor iedere consument en de financiële branche van belang is zullen wij onze communicatie publiekelijk voeren.

Graag vernemen wij van u op welke wijze wij volgens u gevolg kunnen geven aan de eisen vanuit de WFT zonder dat wij voorbij moeten gaan aan de wensen van onze relaties.

Hartelijke groet,
Neutralis financial life planners

Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij

Terug naar overzicht