Neutralis Privacy- en cookieverklaring

Neutralis VOF, hierna te noemen Neutralis, is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt. De handelswijze van Neutralis is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds mei 2018 van kracht is.

Deze privacy-verklaring is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy-verklaring.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Neutralis verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Neutralis. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van financiële dienstverlening en coaching. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de Neutralis te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Marketingactiviteiten

Neutralis houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Neutralis.

3. Beveiligingsniveau

Neutralis beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen

Indien je een relatie met onze organisatie hebt, kun je na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) jouw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Neutralis VOF
t.a.v. directie
Marssteden 70
7547 TD Enschede
info@neutralis.nl

6. Aanpassen privacy-verklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacy-verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.neutralis.nl) worden gepubliceerd.