WIJZIGINGEN PENSIOEN & GEVOLGEN FINANCIEEL PLAN

De volgende zaken zijn gewijzigd: 

Opbouwpercentage
Het maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling is verlaagd van 2,15% naar 1,875% per jaar. Voor een eindloonregeling zijn de percentages verlaagd van 1,9% naar 1,657%. De staffelpercentages voor een beschikbare premieregeling zijn naar rato verlaagd. Dit betekent minder pensioenopbouw. De opgebouwde rechten, dus dat wat aan pensioen is opgebouwd tot 1 januari 2015 blijft ongewijzigd. De wijziging geldt alleen voor toekomstige opbouw van pensioen.

Ondanks inspanningen van de pensioensector om de communicatie met deelnemers te versterken, laat onderzoek zien dat veel werknemers nog steeds denken dat hun pensioen zal uitkomen op ongeveer 70% van het laatstverdiende loon. Deze 70% mythe wordt handig weer van stal gehaald door het kabinet. Echter in plaats van het laatst verdiende loon gaat het kabinet uit van het gemiddelde loon. Deze maatregel betekent echter een verlaging van de pensioenopbouw met 15% (1,875%/2,15%) voor het ouderdomspensioen.

Franchise
De minimale franchise voor een middelloonregeling (en beschikbare premieregeling) is verlaagd van € 13.449 naar € 12.553. De minimale franchise voor een eindloonregeling is daarentegen verhoogd van € 13.449 naar € 14.204.

Dit betekend dat er bij een middelloonregeling meer pensioen wordt opgebouwd, immers de franchise is lager, dus over een groter gedeelte van het inkomen wordt pensioen opgebouwd. Bij eindloonregeling werkt deze wijziging helaas negatief uit, omdat de franchise hier is verhoogd. De wijziging geldt alleen voor toekomstige opbouw van pensioen.

Pensioengevend salaris
Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 100.000. Dit betekent dat boven dit salaris, er geen pensioen meer mag worden opgebouwd. Het pensioen is dus fors lager. Voor het salaris boven € 100.000 wordt het zogenaamde “netto pensioen” geïntroduceerd. Pensioensparen zonder belastingvoordelen. De wijziging geldt alleen voor toekomstige opbouw van pensioen.

Eigen bijdrage
In veel pensioenregelingen, betalen werknemers een eigen bijdrage. Bij een middelloonregeling gaat de eigen bijdrage omhoog. Doordat de pensioengrondslag wordt verhoogd door een lagere franchise, wordt er meer eigen bijdrage betaald vanaf 1 januari 2015 door werknemers.

Bij een beschikbare premieregeling hangt het er vanaf: als de eigen bijdrage is vastgelegd als een percentage van de pensioengrondslag, gaat deze omhoog. Als de eigen bijdrage is vastgelegd als een percentage van de (beschikbare) premie, gaat deze omlaag, de premie gaat immers omlaag.

Pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar
Naast de nieuwe wetgeving, is al eerdere wetgeving over het aanpassen van de pensioen richtleeftijd van 65 naar 67 jaar. Dit is in sommige pensioenregelingen nog niet doorgevoerd en zal daarom per 1 januari 2015 worden aangepast. Er kan twee jaren langer pensioen worden opgebouwd, de opbouw is navenant aangepast, per saldo dus geen extra (of minder) pensioenopbouw. Wel belangrijk is wat er gebeurd met het opgebouwde ouderdomspensioen tot 1 januari 2015: sommige verzekeraars zetten dit automatisch om naar 67 jaar, anderen laten het premievrij staan op 65 jaar. Beide opties hebben voor- en nadelen maar wel belangrijke consequenties voor werknemers.

Netto-staffels beschikbare premieregeling
Naast de nieuwe wetgeving, is er al eerdere wetgeving die in sommige pensioenregelingen nog niet is doorgevoerd en wel per 1 januari 2015 zal worden aangepast. Het gaat om netto staffelbesluit van februari 2013. De beschikbare premieregeling zal moeten voldoen aan dit besluit, dit betekent dat alle kosten in een beschikbare premieregeling “buitenom” worden gefinancierd, dus absolute transparantie. In sommige gevallen kan dit consequenties hebben voor de pensioenopbouw, in andere gevallen niet.

Ander pensioen product
Naast de nieuwe wetgeving, gaan verzekeraars per 1 januari 2015 in sommige gevallen, een nieuw pensioen product aanbieden, omdat het oude product niet meer automatisering technisch ondersteund kan worden. Dit kan invloed hebben op de beleggingen en de keuzes in beleggingsfondsen en dus op pensioenopbouw. Ook kunnen garanties worden aangepast, bijvoorbeeld een verlaging van garantie van 3% naar 2%, ofwel een achteruitgang van gegarandeerd pensioenopbouw van meer dan 33%! Tenslotte worden vaak de kosten in het nieuwe product aangepast. Alle wijzigingen gelden dan per 1 januari 2015. Belangrijk is in deze situatie, wat gebeurd met de opgebouwde rechten, worden die wel of niet overgedragen naar het nieuwe product en tegen welke kosten en voorwaarden.

Samenvatting en conclusie
Door invoering van de ‘Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen’ zal de pensioenopbouw worden verlaagd met ongeveer 15%. Daarnaast wordt ook het partnerpensioen sterk verlaagd.

Iedere werknemer moet zich derhalve goed realiseren dat de verzekering bij vooroverlijden aanzienlijk verslechterd door invoering van deze wet. Dit verlies aan inkomensvoorziening voor de nabestaanden zal, indien dat wenselijk, op andere wijzen moeten worden ingevuld. Bijvoorbeeld als de nabestaanden in dezelfde woning willen blijven woning.

Ook kredietverstrekkers zullen zich moeten vergewissen van het ontstaan van ongedekte inkomensrisico’s door versobering van de maximale pensioenopbouw. Deze wet heeft grote gevolgen voor de betaalbaarheid van bijvoorbeeld de kosten van een hypotheek na het overlijden.

Actiepunten t.b.v. jouw persoonlijke situatie
Bepalen:
– wat de gevolgen zijn van het verschuiven van de AOW-leeftijd voor het gezinsinkomen;
– wat de gevolgen zijn van de verlaging van het ouderdomspensioen voor het gezinsinkomen;
– wat de gevolgen zijn van de verlaging van het nabestaandenpensioen voor het inkomen van de nabestaanden;
– of en welke actie noodzakelijk is.

Bron: Neutralis 10-03-2015

Terug naar overzicht