NEUTRALIS OP DE BRES VOOR KLANTEN ABN AMRO

In een tijd waarin maatschappijen druk in de weer zijn het vertrouwen van hun klanten terug te verdienen is dit een wonderlijke keuze. Daar waar de consument belang heeft bij een zo groot mogelijk aanbod van verschillende producten beperkt de ABN AMRO de bereikbaarheid van haar producten tot haar eigen kantoren (waarvan er steeds minder zijn) en tot kantoren die bereid zijn zich tot een 'substantiële samenwerking' te verplichten.

Juist bij een Staatsbank bestaat de verwachting dat deze het belang van de Nederlandse consument centraal stelt en zou handelen vanuit vrijheid. Door adviseurs te verplichten tot een 'substantiële samenwerking' komt de onafhankelijke advisering aan consumenten onder druk te staan. Een beleid waar Neutralis zijn vraagtekens bij stelt.

Ongewenste gevolgen voor relaties die via een onafhankelijk adviseur bij ABN AMRO een product zijn aangegaan: Bij het aangaan van een product bij ABN AMRO is veelal bewust gekozen om de advisering en bemiddeling via een onafhankelijk adviseur te laten lopen teneinde een integraal en onafhankelijk beheer bij één partij te bewerkstelligen. Dit met als doel om onnodige contacten met diverse partijen en onnodige kosten te voorkomen. Door de opzegging van de samenwerking ontneemt ABN AMRO deze klanten dit recht en zal de klant bij advies, wijzigingen en verhogingen geconfronteerd worden met extra kosten.

Verder ontneemt ABN AMRO deze klanten de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor een goed beheer aan een onafhankelijk adviseur over te dragen. Dit brengt een verhoogd risico met zich mee in die gevallen waarin het product niet langer aansluit bij de persoonlijke financiële situatie.

Bezwaren tegen beëindiging Zowel Neutralis als haar relaties zijn bij het aangaan van producten bij ABN AMRO niet door de maatschappij geïnformeerd over de risico’s van een mogelijke opzegging van de samenwerking. Hiermee heeft ABN AMRO relaties ook de mogelijkheid ontnomen om deze voorwaarden in de productkeuze te betrekken.

Verder is Neutralis van mening dat het voor ABN AMRO onmogelijk te bepalen is of er de afgelopen periode al dan niet sprake is geweest van een substantiële samenwerking bij de klant- en marktbediening. Bij het onderhouden van de persoonlijk financiën van haar relaties neemt Neutralis alle producten door waaronder ook de producten van ABN AMRO. Hiermee borgt Neutralis dat de afgesloten producten in lijn blijven met de persoonlijke wensen en financiële positie. Neutralis is van mening dat hieruit niet altijd een mutatie richting ABN AMRO hoeft voort te vloeien en dat het derhalve niet reëel is te veronderstellen dat er ten behoeve van de gemeenschappelijke relatie geen substantiële samenwerking zou bestaan.

Tenslotte met betrekking tot de bemiddeling van nieuwe producten zal een onafhankelijk adviseur bij de vergelijking de producten van ABN AMRO meenemen. In het belang van de klant wordt er volledig onafhankelijk gekeken naar de voorwaarden en tarieven van de verschillende aanbieders. Wanneer er behoefte is aan een product en ABN AMRO als beste voor de relatie uit de vergelijking komt dan pas ontvangt ABN AMRO een productaanvraag. Neutralis vraagt zich hierbij af wanneer dit niet voldoende is op basis waarvan zij haar relaties dan toch de producten van ABN AMRO had moeten adviseren?

Vragen Verder vraagt Neutralis in haar schrijven aan ABN AMRO de maatschappij antwoord te geven op de navolgende vragen: - wat verstaat ABN AMRO exact onder een substantiële samenwerking? - hoe zal ABN AMRO relaties compenseren voor eventuele schade als gevolg van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst? - op welke wijze zal ABN AMRO de zorgplicht voor de relaties overnemen?

Neutralis houdt u op de hoogte van de verdere voortgang. Zie onderstaand de gevoerde correspondentie: 2013-09-11 Brief ABN AMRO inzake beëindiging Samenwerkingsovereenkomst 2013-09-16 Reactie Neutralis aan ABN AMRO

Terug naar overzicht